Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ban hành QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 399/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021.

Trả lời