Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định số 330/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 30/12/2021 về việc:
Công khai dự toán NSNN năm 2023 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu theo Quyết định số 4025/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định và phục lục tại đây