DANH MỤC BẰNG TIẾN SĨ BỊ THU HỒI DO SAI MẪU

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số hiệu

Số vào sổ gốc cấp bằng

Thời gian cấp

9

Trần Thanh Thủy

21-08-1977

000014 06/2021/VKTTVBĐKH

2021

8

Phạm Ngọc Anh

16-09-1976

000013 05/2021/VKTTVBĐKH

2021

7

Trịnh Thu Phương

20-10-1980

000012 04/2021/VKTTVBĐKH

2021

6

Hà Thị Thuận

27/11/1974

000011 03/2021/VKTTVBĐKH

2021

5

Nguyễn Thị Tuyết

27-02-1982

000010 01/2021/VKTTVBĐKH

2021

4

Cái Anh Tú

15-11-1984

000009 02/2021/VKTTVBĐKH

2021

3

Trần Phương

24-11-1977

000007 04/2020/VKTTVBĐKH

2021

2

Nguyễn Thị Thanh

03-02-1981

000006 03/2020/VKTTVBĐKH

2021

1

Đào Minh Trang

07-12-1987

`000005 02/2020/VKTTVBĐKH

2021

Trả lời