Đề tài cấp cơ sở 2015

Đề tài: Nghiên cứu xác định quỹ đạo lan truyền vật chất trên biển bằng phương pháp Lagrangian coherent structures

  1. Chủ nhiệm nhiệmvụ:ThS. Dương Ngọc Tiến
  2. Thời gian thực hiện:2015
  3. Mục tiêu:

Ứng dụng được phương pháp cấu trúc mạch Lagrange (LCSs) xác định quỹ đạo lan truyền dầu trên biển Đông

  1. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo tổng quan các kết quả nghiên cứu về ứng dụng phương pháp LCSs;

– Báo cáo hướng dẫn sử dụng phương pháp LCSs trên nền phần mềm MATLAB;

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– 01 bài báo.

Trả lời