Hội thảo dự thảo luận án của NCS. Nguyễn Bùi Phong

Sáng ngày 15/9/2021 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bùi Phong với đề tài luận án: “Nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị ven biển bằng phương pháp toán học và thí điểm cho thành phố Đà Nẵng”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng) phát biểu trực tuyến

Buổi hội thảo của NCS. Nguyễn Bùi Phong đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến và tuân thủ đúng các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn tại công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19; Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến.

 

GS.TS. Trần Thục chủ trì thông qua hình thức trực tuyến

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Thục với sự tham dự của đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện phó), các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

NCS. Nguyễn Bùi Phong trình bày các nội dung luận án

Tại điểm cầu phòng họp 131 của Viện, NCS. Nguyễn Bùi Phong đã trình bày các nội dung của luận án như: mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được… Trong đó, mục tiêu nghiên cứu được tác giả luận án tập trung vào gồm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ số ảnh hưởng đến KNTƯ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH dựa trên sinh kế bền vững; Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn mô hình cấu trúc SEM để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến KNTƯ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến KNTƯ của thành phố Đà Nẵng, hộ trung bình – khá giả và hộ nghèo – cận nghèo với BĐKH. Từ mục tiêu ban đầu, NCS. đã đi sâu vào nghiên cứu và đưa ra những kết quả mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung Luận án của NCS. Nguyễn Bùi Phong.

 

Buổi hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Trả lời