Họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở mở mới năm 2017

Sáng 17/5/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở mở mới năm 2017.

PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH đã chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng là các chuyên gia trong và ngoài Viện và có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cùng các cán bộ từ các đơn vị thuộc Viện.

 
Ảnh đại diện phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng 

Chủ nhiệm dự kiến ThS. Phạm Hải Bằng đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung, tiến độ thực hiện và các công việc đề tài sẽ thực hiện trong thời gian gần 12 tháng.

 
Ảnh chủ nhiệm đề tài trình bày 

Một số thông tin tóm tắt của đề tài:

Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung”.

Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu chính:

Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung với yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT (cột B).

Đề xuất quy trình công nghệ, quy trình vận hành của mô hình công nghệ. Kiến nghị giải pháp áp dụng trong thực tế đối với các cơ sở giết mổ lợn tập trung.

Nội dung KH & CN của Đề tài:

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh

Nội dung 2: Tổng quan hiện trạng của ngành giết mổ lợn và công nghệ xử lý nước thải của các cơ sở giết mổ lợn tập trung hiện đang được áp dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung 3: Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung với yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT (cột B).

Nội dung 4: Đề xuất quy trình công nghệ, quy trình vận hành của mô hình công nghệ. Kiến nghị giải pháp áp dụng trong thực tế đối với các cơ sở giết mổ lợn tập trung.

Nội dung 5: Báo cáo tổng kết.

Kinh phí thực hiện của đề tài: 250 triệu đồng

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày, các ủy viên phản biên và các ủy viên hội đồng đã có nhận xét đánh giá về tính khả thi, tính mới của đề tài, bên cạnh đó các ủy viên cũng đánh giá những vấn đề mà thuyết minh cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung them để không bị trùng lặp với những kết quả mà các đề tài trước đó đã thực hiện. Bên cạnh đó hội đồng cũng góp ý chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện cần tập trung đi sâu vào vấn đề mà các đề tài trước đây chưa đề cập đến để có tính khả thi cao.

 
Ảnh toàn thể 

Hội đồng đã đề nghị cho phép thực hiện đề tài sau khi chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện tiếp thu các góp ý của phản biện và các ủy viên hội đồng và kết luận của hội đồng.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời