KC08.31/11-15

Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung”.

      Mã số: KC.08.31/11-15.

      Thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

      Mã số chương trình: KC.08/11-15.

      1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Tiến Anh.

      2. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Liễu.

      3. Thời gian thực hiện: 02/2014 – 12/2015.

      4. Mục tiêu:

4.1. Mục tiêu tổng quát:

o Phát triển và ứng dụng được công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo trong xử lý tổng hợp các nguồn thải rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung ở Việt Nam;

 4.2. Mục tiêu cụ thể:

o Xây dựng và thiết kế được một mô hình công nghệ đồng bộ, hiệu quả để xử lý nguồn thải hỗn hợp rắn-lỏng từ lò giết mổ tập trung có quy mô 20-30m3/ngày đạt tiêu chuẩn nước thải loại B (QCVN 40:2009/BTNMT), sử dụng công nghệ xử lý tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo để phục vụ cho quá trình vận hành của mô hình trên cơ sở quy trình công nghệ đã được thử nghiệm và kiểm chứng ở quy mô phòng thí nghiệm;

o Xây dựng, thiết lập và hoàn thiện được các bộ thông số kỹ thuật cũng như xác định được các chỉ tiêu kinh tế, công nghệ cho mô hình xử lý tại nguồn quy mô 20-30 m3/ngày đêm tại cơ sở giết mổ đang hoạt động trong thực tế trên địa bàn Hà Nội;

o Đánh giá và kiểm chứng được tính ứng dụng, tính hiệu quả và bền vững của công nghệ và đề xuất giải pháp chuyển giao, nhân rộng của mô hình;

      5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Mô hình xử lý theo công nghệ tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung với các thông số kĩ thuật sau: Công suất: 20-30 m3/ngày; Chất lượng nước: QCVN 2009/BTNMT; Thu hồi năng lượng tái sử dụng cho vận hành: 16 %; Giảm giá thành (đầu tư+vận hành) so với công nghệ hiện tại có quy mô tương đương: 80 % (tính dựa theo chi phí xử lý tổng lượng chất ô nhiễm).

2. Quy trình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung.

Đã có Quy mô kiểm nghiệm hiện trường 20-30 m3/ngày đêm, hoạt động ổn định, đạt chất lượng thay thế sản phẩm nhập ngoại; Tự chủ về công nghệ; Có thu hồi và sử dụng năng lượng tái tạo.

      3. Quy trình công nghệ sử dụng hệ thống khí nâng để giảm chi phí vận hành và nâng hiệu quả sử dụng của màng.
      Đã có một Quy trình công nghệ ổn định, có khả năng giảm năng lượng vận hành của hệ thống màng ít nhất từ 10-30% đồng thời kéo dài tuổi thọ màng.
      4. Hồ sơ thiết kế và các thông số thiết kế và kỹ thuật vận hành cho quy trình công nghệ tích hợp tiên tiến công suất 20 m3/ngày có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo.
      Đã xây dựng được bộ hồ sơ thiết kế và các thông số thiết kế và kỹ thuật hoàn chỉnh và đã được kiểm nghiệm qua vận hành hệ thống 20 m3/ngày đêm.
      5. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý và chuyển giao công nghệ.
      Đã xây dựng được các bước vận hành, các vấn đề xử lý khi gặp sự cố đã được kiểm chứng và phải rõ ràng, dễ hiểu và các đề xuất chuyển giao công nghệ mang tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện Việt Nam dựa trên những luận chứng đánh giá về hiệu quả kinh tế và thực tiễn của công nghệ.

Sản phẩm là bài báo:

03 bài bài báo được đăng trên các tạp chí: Tạp chí Tài Nguyên Môi trường; Journal of Water Science and Technology;

05 báo cáo được đăng trên các tuyển tập hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước: Báo cáo hội thảo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ 18; The 10th IWA International Conference on Water, Harbin, China; Hội nghị khoa học toàn quốc “Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Sản phẩm đào tạo:

02 thạc sĩ và 02 Tiến sĩ.

Sản phẩm đăng ký giải pháp hữu ích:

Hệ thống xử lý chất thải từ lò mổ.

01 sản phẩm được ứng dụng vào thực tế:

Mô hình xử lý theo công nghệ tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung. Địa điểm áp dụng: Lò giết mổ của ông Đỗ Xuân Khắc, Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

      6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

      + Góp phần phát triển giải pháp khoa học và công nghệ công nghệ mới và hiệu quả hơn trong lĩnh vực xử lý chất thải giết mổ tập trung, bằng giải pháp công nghệ trong nước.
      + Khơi dậy và thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ hiệu quả để xử lý có khai thác ô nhiễm môi trường, theo xu thế công nghệ tiên tiến xem ô nhiễm là một dạng tài nguyên.

b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

      – Về kinh tế: Hệ thống xử lý nước thải do đề tài tạo ra nhằm mục tiêu đầu tiên là tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh hấp dẫn về giá cả so với công nghệ nhập khẩu.
      – Về xã hội: Với lợi thế về giá và năng lực tự chủ hoàn toàn về thiết bị và công nghệ, sản phẩm của đề tài là một giải pháp hữu hiệu để có thể triển khai đầu tư xây dựng đại trà, góp phần giải quyết tổng thể và toàn diện vấn đề ô nhiễm môi trường các cơ sở giết mổ tập trung hiện nay ở nước ta. Đồng thời, sản phẩm của đề tài cũng có thể ứng dụng để xử lý các nguồn thải hữu cơ rắn lỏng khác.

Trả lời