Kiểm tra tiến độ đề tài KC.08.01/16-20 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực”

Ngày 23/7/2018, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài KC.08.01/16-20 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt nam bằng các mô hình động lực”.
 

Trưởng đoàn kiểm tra là Ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Văn phòng chương trình KC08, đại diện của Vụ Khoa học Xã hội nhân văn và Tự nhiên và các chuyên viên của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Văn phòng Chương trình KC08.

  
 TS. Mai Văn Khiêm, chủ nhiệm đề tài, báo cáo tiến độ thực hiện đề tài
và một số kết quả chính của đề tài. 
 
 Phòng KHĐTHTQT
 

Trả lời