Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được phê duyệt trong danh sách đào tạo theo Đề án 89

Theo Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong danh sách cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) đối với ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số 9850101.

Chi tiết Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 và danh sách kèm theo tại đây.

Trả lời