Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả Đề tài mã số ĐTĐL.CN-60/21

Đề tài cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN-60/21 do TS. Trần Văn Trà làm chủ nhiệm đã được các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao về chất lượng, số nghiên cứu sinh, bài báo quốc tế vượt số lượng đặt hàng.

TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi họp

Ngày 15/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận theo tiếp cận kết hợp từ trên xuống và từ dưới lên đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu”, mã số ĐTĐL.CN-60/21.

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham gia của các thành viên hội đồng, các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài.

TS. Trần Văn Trà trình bày các kết quả đề tài đã đạt được

Tại buổi họp, TS. Trần Văn Trà (chủ nhiệm đề tài) đã trình bày các nội dung thực hiện và những kết quả mà đề tài đã đạt được. Cụ thể, đề tài đã hoàn tất các báo cáo theo đúng yêu cầu trong thuyết minh đề cương gồm: Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam liên quan đến rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu theo hướng tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên”; Phương pháp luận và khung đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn theo cách tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên”; Kết quả đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông Ba; Bộ dữ liệu, các công cụ sử dụng: mô hình khí hậu, mô hình thủy văn, mô hình thủy lực; mô hình cân bằng nước (mô hình hệ thống nguồn nước) được thiết lập cho lưu vực sông Ba; Đề xuất các giải pháp đối với lưu vực sông Ba nhằm giảm nhẹ rủi ro nguồn nước do thay đổi khu vực và toàn cầu; Quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước và các giải pháp tổng thể nhằm thích ứng với những thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của  thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông Ba; Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học và công nghệ đề tài; Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề tài.

Về sản phẩm dạng ba, đề tài đã vượt 01 bài báo quốc tế so với yêu cầu đặt hàng, các bài báo có trích dẫn kết quả đề tài và đáp ứng yêu cầu đặt hàng.

Đối với kết quả tham gia đào tạo sau đại học, đề tài đã hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ và 02 nghiên cứu sinh, vượt 01 nghiên cứu sinh so với số lượng yêu cầu đặt hàng, chuyên ngành đào tạo đáp ứng được yêu cầu.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi họp, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả mà nhóm thực hiện đề tài đã đạt được. Theo TS. Nguyễn Quốc Khánh, đây là một đề tài có chất lượng sản phẩm tốt, hoàn thành đúng thời gian quy định.