Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận theo tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên” đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu.

Mã số: ĐTĐL.CN-60/21

1.Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Văn Trà

2.Thư ký nhiệm vụ: ThS. Văn Thị Hằng

3.Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2021 đến tháng 03/2024

4.Mục tiêu:

1. Xây dựng được phương pháp luận theo hướng tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên” đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu.

2. Đánh giá được mức độ rủi ro nguồn nước, đề xuất các giải pháp giảm nhẹ rủi ro do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông được lựa chọn.

3. Xây dựng được quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước và các giải pháp tổng thể nhằm thích ứng với những thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông được lựa chọn.

5.Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Báo cáo tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam liên quan đến rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu theo hướng tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên”.

2. Báo cáo phương pháp luận và khung đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn theo cách tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên”.

3. Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông Ba.

4. Bộ dữ liệu, các công cụ sử dụng: mô hình khí hậu, mô hình thủy văn, mô hình thủy lực; mô hình cân bằng nước (mô hình hệ thống nguồn nước) được thiết lập cho lưu vực sông Ba.

5. Báo cáo đề xuất các giải pháp đối với lưu vực sông Ba nhằm giảm nhẹ rủi ro nguồn nước do thay đổi khu vực và toàn cầu.

6. Báo cáo quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước và các giải pháp tổng thể nhằm thích ứng với những thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu cho lưu vực sông Ba.

7. Báo cáo tóm tắt, Báo cáo tổng kết.

Sản phẩm là bài báo:

– 01 bài báo khoa học quốc tế trong hệ thống ISI/SCOPUS/ACI (Có xác nhận chấp nhận đăng bài);

– 02 Bài báo trong nước trong hệ thống các tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận (Có xác nhận chấp nhận đăng bài đến thời điểm nghiệm thu).

Sản phẩm đào tạo

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.

6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học công nghệ:

– Cung cấp cơ sở khoa học về đánh giá rủi ro nguồn nước theo hướng tiếp cận “từ trên xuống” và “từ dưới lên”;

– Cung cấp phương pháp luận và quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước theo hướng tiếp cận “từ trên xuống” và “từ dưới lên”.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội

Sản phẩm của đề tài khi được áp dụng có thể cung cấp các thông tin để xác định phương án tối ưu phát triển kinh tế – xã hội trên lưu vực đảm bảo an ninh nguồn nước dưới tác động của sự thay đổi toàn cầu cũng như sự thay đổi các đặc trưng của lưu vực.

Trả lời