Phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ hoàn thành dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”

Ngày 21/7/2021, Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành Dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Trả lời