Phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ hoàn thành dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”

    Dự án Đánh giá khí hậu quốc gia là dự án của Bộ TNMT được Viên phê duyệt theo quyết định số 450/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”;
    Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quốc gia trong dự báo diễn biến và tác động của biến đổi khí hậu, thực hiện các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
   Ngày 22/7/2021, Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành Dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia” theo quyết định số 1436/QĐ-BTNMT

Trả lời