Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý – Những thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ

Những thành tựu về nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý được thể hiện trong file kèm theo:/files/doc/2017/Thang5/Gioi thieu_ Phong Vien tham.pdf

Trả lời