Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ TNMT

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/qd 2019 BH quy che QLSDHT.PDF

Trả lời