Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 ban hành Quy định đánh giá, xếp hạngg mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 07 tháng 9 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT Quy định đánh giá, xếp hạngg mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
 
Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/qd 2051 BH quy dinh danh gia.PDF 

Trả lời