Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 29/9/2016 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung Quyết định trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/qd 2234 dieu chinh chuong trinh.PDF

 

Trả lời