Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu được tính điểm công trình cho mỗi bài báo từ 0 đến 0,75 điểm

Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu (cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, ISSN 2525-2496) được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi tính điểm công trình cho mỗi bài báo từ 0 đến 0,75 điểm.
 
Chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY
 
Chi tiết Danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nghành Thủy lợi TẠI ĐÂY