Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/Thong tu 17.pdf

Trả lời