TNMT.05.38

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà.

Mã số: TNMT.05.38

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Quang Thịnh.

2. Thời gian thực hiện: 01/2014 – 8/2015, được kéo dài thời gian thực hiến đến 11/2016 (Theo QĐ 1343/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ đang thực hiện năm 2015).

3. Mục tiêu:

– Xác lập được cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang.

– Áp dụng tính toán bồi lắng trên hệ thống hồ chứa Lai Châu – Sơn La – Hòa Bình trên dòng chính sông Đà.

– Đề xuất một số kiến nghị trong tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang trên các sông.

4. Các sản phẩm chính:

   – Cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu của đề tài (số liệu, sơ đồ, bản đồ về khí tượng thủy văn, mặt cắt, địa hình…);
   – Phương pháp (kinh nghiệm, bán kinh nghiệm, mô hình) tính bồi lắng cho các dạng hệ thống hồ chứa bậc thang;
   – Phương pháp lựa chọn và kết quả tính lượng bồi lắng bùn cát cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên dòng chính sông Đà;
   – Một số kiến nghị trong tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang trên các sông;
   – Báo cáo tổng kết đề tài;
   – 01 bài báo khoa học;
   – Hỗ trợ đào tạo ít nhất 1 thạc sĩ.

Trả lời