TNMT.2018.05.23

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biến Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai bão

Mã số: 

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trịnh Hoàng Dương

2. Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

3. Mục tiêu:

– Xác định được bộ chỉ số đánh giá năng lượng bão phù hợp cho khu vực Biển Đông;

– Xây dựng được mô hình dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trên Biển Đông dựa trên chỉ số năng lượng bão;

– Đề xuất được quy trình nghiệp vụ dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trên Biển Đông bằng chỉ số năng lượng bão.

4. Các sản phẩm chính:

– Bộ chỉ số năng lượng bão phù hợp cho khu vực Biển Đông;

– Mô hình dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trong mùa bão trên Biển Đông bằng chỉ số năng lượng bão dựa trên cách tiếp cận thống kê truyền thống và thống kê động lực;

– Báo cáo kiểm nghiệm và đánh giá sai số dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trog mùa bão bằng chỉ số năng lượng bão;

– Dự thảo quy trình nghiệp vụ dự báo hoạt động của bão trên Biển Đông bằng chỉ số năng lượng bão;

– Báo cáo tổng kết;

– 2 bài báo khoa học.

Trả lời