TNMT.2018.06.12

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển trên khu vực Biển Đông phục vụ công tác dự báo và quản lý môi trường biển

Mã số: TNMT.2018.06.12

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Quốc Huy

2. Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

3. Mục tiêu:

– Phân tích, đánh giá được tác động của ENSO tới các đặc trưng khí tượng thủy văn biển khu vực Biển Đông: nhiệt độ, độ muối, gió, mực nước biển, dòng chảy, sóng;

– Phân tích, đánh giá được tác động của ENSO tới yếu tố môi trường biển khu vực Biển Đông: chlorophyll.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo đánh giá đặc điểm biến động của các yếu tố khí tượng thuỷ văn và môi trường biển trên khu vực Biển Đông;

– Báo cáo tác động của ENSO tới các đặc trưng khí tượng thuỷ văn và môi trường biển trên khu vực Biển Đông (bao gồm các pha El Nino và La Nina);

– Báo cáo về đánh giá sự biến động của các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực Biển Đông trong các thời kỳ của ENSO;

– Báo cáo về đánh giá khả năng dự báo sự ảnh hưởng của ENSO đến cá yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển;

– Cơ sở dữ liệu về sự biến động của các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển trong thời kỳ phát triển của ENSO;

– 2 bài báo khoa học.

Trả lời