TNMT.2023.06.07

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ.
Mã số: TNMT. 2023.06.07
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Bá Kiên
2. Thời gian thực hiện: 2023-2024
3. Mục tiêu:
– Đánh giá được khả năng ứng dụng mô hình phân giải mây(Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu phân giải cao dự báo định lượng mưa lớn do các hình thế đối lưu sâu gây nên trên khu vực Trung Trung Bộ;
– Đề xuất được hệ thống dự báo mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình số trị khu vực phân giải mây kết hợp với đồng hóa số liệu phân giải cao.
4. Các sản phẩm chính:
– Báo cáo khoa học đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống tích hợp mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu phân giải cao dự báo định lượng mưa lớn do các hình thế đối lưu sâu gây nên trên khu vực Trung Trung Bộ;
– Hệ thống dự báo mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) kết hợp với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu phân giải cao;
– Kết quả thử nghiệm theo chế độ nghiệp vụ hệ thống dự báo mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h vào dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ cho 01 năm gần đây và phân tích đánh giá sai số;
– Quy trình vận hành hệ thống dự báo mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24- 48h cho khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu phân giải cao;
– Báo cáo Tổng kết, Báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;
– 01 bài báo ISI và 02 bài báo; trên các tạp chí khoa học trong nước;
– Hỗ trợ đào tạo sau đại học và sau đại học.

Trả lời