TNMT.2024.06.03

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng mô hình mã nguồn mở SCHISM trong dự báo mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho vùng cửa sông ven biển

Mã số: TNMT.2024.06.03

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tiến

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025)

Mục tiêu của đề tài: 

– Ứng dụng và phát triển được mô hình mã nguồn mở SCHISM sử dụng lưới phi cấu trúc vào dự báo chi tiết mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho vùng cửa sông ven biển.

– Xây dựng được quy trình nghiệp vụ dự báo chi tiết mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho vùng cửa sông ven biển.

Sản phẩm chính của đề tài: 

– Mô hình SCHISM (đã phát triển, sử dụng lưới phi cấu trúc) được thiết lập trong dự báo chi tiết mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho khu vực cửa sông ven biển.

– Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm dự báo chi tiết mực nước tổng cộng bằng Mô hình SCHISM (đã phát triển, sử dụng lưới phi cấu trúc) cho 01 vùng cửa sông ven biển với yêu cầu chất lượng dự báo đạt mức cao hơn 5-10% so với công nghệ hiện tại.

– Quy trình nghiệp vụ dự báo chi tiết mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho khu vực cửa sông ven biển.

– Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài

– Hai (02) bài báo khoa học: 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS) và 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

– Đào tạo 01 thạc sĩ hoặc Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ