TNMT.885.04

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ khoanh vùng khu vực trồng trọt hữu cơ theo đặc trưng tài nguyên và môi trường tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Mã số: TNMT.885.04

1. Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

2. Thời gian thực hiện: 2022 – 2024

3. Mục tiêu:

  1. Xác định được bộ tiêu chí, chỉ số về tài nguyên (đất, nước, khí hậu); chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) để khoanh vùng, khu vực cho phát triển nông nghiệp hữu cơ nói chung và trồng trọt hữu cơ nói riêng.
  2. Tổng quan được thực trạng phát triển trồng trọt hữu cơ tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;
  3. Khoanh vùng, khu vực cho phát triển trồng trọt hữu cơ tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo tổng hợp cơ sở khoa học luận cứ cho xác định bộ tiêu chí, chỉ số về tài nguyên (đất, nước, không khí), chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) để khoanh vùng, khu vực cho phát triển nông nghiệp hữu cơ nói chung và trồng trọt hữu cơ nói riêng

– Báo cáo bộ tiêu chí phân vùng nông nghiệp hữu cơ

– Báo cáo đánh giá tổng quan về thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ nói chung và trồng trọt hữu cơ tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

– Bộ cơ sở dữ liệu, bản đồ phân vùng khu vực cho phát triển trồng trọt hữu cơ tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tỷ lệ phù hợp

– Báo cáo tổng kết

– Báo cáo tóm tắt

– 03 bài báo khoa học trên Tạp chí chuyên ngành trong nước

– Đào tạo 02 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

Trả lời