Tổng quan về thông báo khí tượng nông nghiệp

Thông báo Khí t­ượng Nông nghiệp đư­ợc phát hành từ năm 1982.

Thông báo ra vào ngày 10 hàng tháng. Thông báo được gửi tới các Sở Nông nghiệp thuộc tất cả các tỉnh trong toàn quốc, 29 trạm khí tượng nông nghiệp và 9 đài khu vực. Thông báo còn được đăng trên Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn (hàng tháng).

Thông báo gồm 3 nội dung chính :
1. Tóm tắt tình hình KTNN tháng
– Tình hình thời tiết tháng: Nhiệt độ, mưa, nắng và độ ẩm không khí
– Ảnh hưởng của điều kiện KTNN đối với sản xuất nông nghiệp
2. Dự báo thời tiết tháng sau
– Đặc điểm
– Dự báo
3. Kiến nghị.

Ngoài ra có kèm theo bảng số liệu chi tiết, bản đồ cho các vùng sinh thái nông nghiệp theo các yếu tố khí tượng nông nghiệp trong tháng.

Trả lời