Giám sát, cảnh báo hạn

Giám sát, cảnh báo hạn cho Việt Nam
Hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực cho Việt Nam được xây dựng trên cơ sở số liệu viễn thám. Mức độ khô hạn được đánh giá qua chỉ số hạn KBDI. Người sử dụng có thể khai thác thông tin phân bố không gian và diễn biến thời gian về mức độ khô hạn hiện tại các khu vực quan tâm. Đây là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài KC.08.17/11-15.
Có thể tải bản tin theo đường link liên kết bên dưới:

Trả lời