Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Chức năng nhiệm vụ Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là phòng nghiên cứu cơ bản trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng nghiên cứu, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ đo đạc và tự động hoá đo đạc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và giám sát biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về kỹ thuật, mô hình, công nghệ, tự động hóa, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, môi trường và giám sát môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, xây dựng quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị đo đạc hiện đại trong khí tượng thủy văn, môi trường và giám sát biến đổi khí hậu.
3. Tham gia thực hiện chương trình hiện đại hóa mạng lưới quan trắc tự động, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và quan trắc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu.
4. Nghiên cứu thực nghiệm, phát triển công nghệ, tự động hóa trong lĩnh vực đo đạc và quan trắc; điều tra khảo sát điều kiện khí tượng thủy văn và môi trường bằng kỹ thuật viễn thám, tích hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Xây dựng, trình Viện trưởng các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, điều tra khảo sát, thực nghiệm, ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ đo đạc, tự động hóa quan trắc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
5. Nghiên cứu khoa học về công nghệ trong khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu:
a) Công nghệ đo đạc mới, tự động hoá công nghệ đo đạc;
b) Các phương pháp xử lý ảnh viễn thám;
c) Xác định các chỉ tiêu viễn thám, ứng dụng các kỹ thuật viễn thám trong khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;
d) Viễn thám ứng dụng trong xây dựng quy trình, quy phạm tích hợp và đồng hóa số liệu vệ tinh phục vụ dự báo thời tiết, dự báo bão, dự báo mưa lớn.
6. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về công nghệ đo đạc, tự động hoá công nghệ đo đạc, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, các mô hình công nghệ mới trong khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu.
7. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đo đạc, tự động hóa quan trắc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
8. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
9. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, đo đạc và tự động hóa quan trắc theo phân công của Viện trưởng.
10. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực đo đạc và tự động hóa quan trắc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.
11. Thành lập bản đồ số phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tai, các tai biến môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường; Cung cấp các bản tin công nghệ phục vụ dự báo, thông báo về khí tượng thuỷ văn, môi trường và giám sát biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
12. Thu nhận, phân tích, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ảnh vệ tinh theo định dạng và định chuẩn đáp ứng số liệu cho các lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.
13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về tự động hóa đo đạc và quan trắc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
15. Quản lý vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Trả lời