Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Cơ cấu tổ chức Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là phòng nghiên cứu cơ bản trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng nghiên cứu, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ đo đạc và tự động hoá đo đạc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và giám sát biến đổi khí hậu.

1. Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế làm việc của Phòng theo quy định;
3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Trưởng phòng:
Email:

 

Phó trưởng phòng phụ trách: T.S. Nguyễn Thanh Bằng
Email: bangnt29@gmail.com

Phó trưởng phòng: Th.S. Phạm Ngọc Vinh

Email: pnvinh317@gmail.com

Phó trưởng phòng: TS. Phùng Đức Chính
Email: ducchinh.imh@gmail.com

Trả lời