Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Nội dung Thông tư trong tệp kèm theo dưới đây:/files/doc/tt 26 quy dinh chi tiet tieu chi.PDF

Trả lời