Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

Vị trí và chức năng

      1. Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về thủy văn và hải văn; đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành Thủy văn học và Hải dương học; cung cấp dịch vụ, tư vấn về thủy văn và hải văn theo quy định của pháp luật.
      2. Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
            Nhiệm vụ và quyền hạn 
      1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn và hằng năm về thủy văn và hải văn của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
      2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về thủy văn và hải văn.
      3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, mạng lưới quan trắc thủy văn, hải văn, tài nguyên môi trường biển và giám sát mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
      4. Nghiên cứu khoa học về thủy văn và hải văn:
      a) Nghiên cứu cơ bản về thủy văn và các thiên tai liên quan đến nước; thủy văn ứng dụng, sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; xâm nhập mặn; dòng chảy tối thiểu; biến đổi lòng dẫn; cơ sở khoa học về thủy văn phục vụ nghiên cứu, quy hoạch tài nguyên nước.
      b) Nghiên cứu cơ bản về khí tượng thủy văn biển; chế độ thủy động lực biển; tương tác biển – khí quyển ; tương tác sông – biển; môi trường biển và thiên tai có nguồn gốc từ biển.
      c) Xây dựng và phát triển công nghê cảnh báo, dự báo thủy văn, hải văn, môi trường biển và các hiện tượng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, lũ quét, các thiên tai có nguồn gốc từ biển, phân vùng rủi ro thiên tai.
      d) Xu thế biến động của các yếu tố thủy văn, hải văn; nước dâng do bão, kịch bản nước biển dâng do biến đổi khí hậu; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thủy văn và hải văn.
      đ) Ứng dụng thông tin thủy văn, hải văn phục vụ quy hoạch, thiết kế, vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình biển, giao thông, đô thị, xây dựng dân dụng và các công trình khác.
      5. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo về thủy văn và hải văn. Tham gia các hoạt động trong Chương trình thủy văn quốc tế ( IHP – UNESCO) theo phân công của Viện trưởng.
      6. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về thủy văn và hải văn.
      7. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về thủy văn và hải văn.
      8. Chủ trì đào tao trình độ tiến sỹ các chuyên ngành Thủy văn học và Hải dương học; tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
      9. Tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bản đồ chuyên đề thủy văn và hải văn, đánh giá tác động và rủi ro môi trường, quy hoạch môi trường lưu vực sông, biển; phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, sinh kế và phát triển bền vững.
      10. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
      11. Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về thủy văn và khí tượng thủy văn biển theo phân công của Viện trưởng.
      12. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về thủy văn và hải văn.
      13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
      14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
      15.Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
      16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
      17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

Trả lời