2015.02.14

Đề tài: Nghiên cứu vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu và đề xuất định hướng và giải pháp khai thác sử dụng hợp lý.

Mã số: 2015.02.14

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển.

2. Thời gian thực hiện: 2015 – 2016.

3. Mục tiêu:

– Đánh giá được vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu;

– Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất.

4. Các sản phẩm chính:

– Số liệu KTTV, thông tin số liệu khai thác sử dụng nước, số liệu tài liệu về nước dưới đất;

– Báo cáo xác định diễn biến tài nguyên nước mặt, nước dưới đất vùng nghiên cứu;

– Báo cáo cơ sở khoa học xác định vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành nước dưới đất và kết quả xác định được mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai;

– Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu;

– Bản đồ (1:250.000):

+ Bản đồ đẳng trị mưa trung bình mùa lũ trên lưu vực nghiên cứu;

+ Bản đồ đẳng trị mưa trung bình mùa cạn trên lưu vực nghiên cứu (tỉ lệ 1:250.000)

+ Bản đồ đẳng trị mô đun dòng chảy trung bình 1 tháng nhỏ nhất trên lưu vực nghiên cứu (tỉ lệ 1:250.000)

+ Bản đồ đẳng trị mô đun dòng chảy trung bình 3 tháng nhỏ nhất trên lưu vực nghiên cứu (tỉ lệ 1:250.000)

+ Bản đồ bản đồ phân vùng lượng bổ cập nước mặt cho nước dưới đất trên lưu vực nghiên cứu (tỉ lệ 1:250.000);

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– Bài báo về vấn đề liên quan đến nghiên cứu;

– Tham gia đào tạo thạc sỹ có chuyên ngành liên quan đến đề tài.

Trả lời