2015.05.12

Đề tài: Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn và khả năng dự báo mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông

Mã số: 2015.05.12

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Thăng

2. Thời gian thực hiện: 2015-2016

3. Mục tiêu:

Xác định được cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông;

Đánh giá được khả năng dự báo mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên bằng mô hình WRF trong điều kiện gió mùa Tây Nam hoạt động và có bão trên Biển Đông.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu về các đợt mưa lớn và các hình thế gây mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên và phân tích hình thế gây mưa lớn;

Bộ tham số về cấu hình, các tham số vật lý phù hợp cho mô hình WRF cho bài toán dự báo mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên trong trường hợp có bão trên Biển Đông tương tác với gió mùa tây nam;

Báo cáo kết quả mô phỏng và thử nghiệm dự báo mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên trong trường hợp có bão trên Biển Đông tương với gió mùa tây nam;

Báo cáo cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên trong trường hợp bão hoạt động trên Biển Đông tương tác với gió mùa tây nam;

Báo cáo tổng kết đề tài;

Bài báo về vấn đề liên quan đến nghiên cứu;

Tham gia đào tạo 1 thạc sĩ và 01 tiến sĩ.

Trả lời