TNMT.2017.05.05

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão

Mã số: TNMT.2017.05.05

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Đình Chiến

2. Thời gian thực hiện: 2017-2019

3. Mục tiêu:

Xác định được cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão;

Xây dựng được quy trình và bộ công cụ xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão và áp dụng thử nghiệm cho khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng;

Đề xuất những bất cập để chỉnh sửa Quyết định 44/2014/QĐ-TTg (QĐ44) đối với cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão.

4. Các sản phẩm chính:

Báo cáo đánh giá hiện trạng về bão, ATNĐ và NDDB;

Báo cáo cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;

Báo cáo đề xuất quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;

Bộ công cụ hỗ trợ xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;

Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB cho khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng;

Báo cáo đề xuất những bất cập để chỉnh sửa Quyết định 44/2014/QĐ-TTg đối với cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;

Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

2 bài báo.

Trả lời