Thông báo xét chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2023

Thông báo xét chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2023

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023,

Căn cứ năng lực, kinh nghiệm và quá trình xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cơ sở từ năm 1996 đến nay, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) sẽ thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023 liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ và ngành Thủy lợi nếu có ứng viên là giảng viên cơ hữu của VKTTVBĐKH đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các ứng viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại VKTTVBĐKH.

Đơn đăng ký xin gửi về Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Số 23 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trước ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, điện thoại (024) 3775 6613; Email: thuynga.vkttv@gmail.com.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ thông báo Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cơ sở năm 2023 của Viện tới các ứng viên.

Tài liệu kèm theo: Đơn đăng ký của ứng viên

Trân trọng./.