BĐKH.32/16-20

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định (MRV) các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”.

Mã số: BĐKH.32/16-20.

Thuộc Chương trình: “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020”.

Mã số chương trình: BĐKH/16-20.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thanh Long.

2. Thư ký nhiệm vụ: TS. Đoàn Quang Trí.

3. Thời gian thực hiện: 07/2018 – 12/2020.

4. Mục tiêu:

o Xây dựng được hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

o Xây dựng được bộ tài liệu, dữ liệu, các chính sách, công cụ phục vụ vận hành hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu quốc tế;

o Đề xuất dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho việc vận hành hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam và quy trình cập nhật thông tin, dữ liệu cho hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các cấp (quốc gia, ngành, địa phương);

5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Hệ thống chính sách MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam.

2. Bộ công cụ MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam.

3. Hệ thống tài liệu, dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu quốc tế.

4. Bộ các bản dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho việc vận hành hệ thống MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam.

5. Dự thảo quy trình cập nhật thông tin, dữ liệu cho hệ thống MRV các cấp.

01 bài báo quốc tế ISI/Scopus;

04 bài báo khoa học trên Tạp chí chuyên ngành trong nước được đăng trên Tạp chí thuộc khoa học chuyên ngành

02 thạc sĩ và 01 Tiến sĩ.

Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có

– Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của đề tài phù hợp với phương pháp chung mà thế giới đang áp dụng, số liệu sử dụng trong đề tài từ nguồn quan trắc của Việt Nam và từ các nguồn đã được thế giới công bố nên sản phẩm của đề tài có thể đạt trình độ tương đương các nước trong khu vực.

– Đề tài sẽ đưa ra bộ công cụ MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam, các bản dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho việc vận hành hệ thống MRV các hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam và quy trình cập nhật thông tin, dữ liệu cho hệ thống MRV các cấp (quốc gia, ngành, địa phương). Các kết quả này sẽ phục vụ cho các hoạt động ứng phó với BĐKH Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Trả lời