TNMT.2018.05.01

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các bon tại Việt Nam.

Mã số: TNMT.2018.05.01

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Liễu.

2. Thời gian thực hiện: tháng 07/2018 đến tháng 12/2020.

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng cơ sở lý luận cho việc xây dựng và vận hành thị trường Các-bon ở Việt Nam;

2. Xác định được các ngành/lĩnh vực có tiềm năng tham gia vào thị trường Các-bon tại Việt Nam;

3. Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật và chính sách xây dựng thị trường các bon tại Việt Nam cùng với một lộ trình triển khai khả thi.

4. Các sản phẩm chính:

1. Cơ sở lý luận cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam;

2. Cơ sở thực tiễn cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam;

3. Báo cáo đánh giá tiềm năng cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam;

4. Đề xuất các giải pháp và lộ trình triển khai thị trường Các-bon tại Việt Nam;

5. Xuất bảo 02 bài báo khoa học;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Trả lời