Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Ngày 14/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3839/QĐ-BTNMT của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Dưới đây là toàn văn Quyết định.