Công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 1 theo Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2021 của Bộ TNMT.

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 2 theo Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của của Bộ TNMT.

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 3 theo Quyết định số 2088/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ TNMT.

Quyết định công khai và phụ lục kèm theo.

Trả lời