Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định số 425/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 31/12/2021 về việc:
Công khai dự toán NSNN năm 2022 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2668/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định và phụ lục kèm theo.

Trả lời