Công khai tình hình giải ngân và Dự toán thu chi NSNN Quý 3 năm 2021

Công văn số 1050/VKTTVBĐKH ngày 01/10/2021 về việc báo cáo tiến độ giải ngân thực hiện nhiệm vụ và Dự toán thu chi NSNN Quý III năm 2021

Báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân tính Quý III/2021 tính đến 25 tháng 9 năm 2021 của Viện.

 

 

Trả lời