Đại hội thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Ngày 6/7/2019, Tại Hội trường lớn Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành đánh giá cao ý nghĩa và vai trò của Hội KTTV đối với ngành. Theo Thứ trưởng, việc thành lập Hội có vai trò quan trọng trong kiện toàn tổ chức KTTV, tăng cường công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác dự báo KTTV, phòng, chống thiên tai.

Hội Khí tượng Thủy văn có phạm vi hoạt động trên cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác khí tượng thủy văn (nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn; quan trắc, điều tra khảo sát, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; kinh doanh, dịch vụ về khí tượng thủy văn,…).

Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Ngành có tác động đến tất cả các ngành kinh tế quốc dân, cũng như đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Từ khi thành lập đến nay, ngành KTTV đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân trên mọi lĩnh vực như: phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai. Công tác khí tượng thủy văn giúp Chính phủ hoạch định các chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cuộc sống và tài sản của người dân.

Trong những năm vừa qua ngành KTTV đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn, điều này đã được cụ thể hóa bằng các quy hoạch, chương trình, chiến lược, như: Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020, Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV; cùng với đó, theo quy định của Luật KTTV, Luật Phòng, chống thiên tai, ngành KTTV …

Từ vị trí, vai trò và yêu cầu của ngành KTTV đối với công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước, ngày 04 tháng 4 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Tổng cục KTTV đã được thành lập, Tổng cục có chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về KTTV trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

thanh lap hoi khi tuong thuy van viet nam hinh 2
BCH Hội KTTV Việt Nam khoá 1 ra mắt

BHC có 51 đồng chí, gồm: 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội KTTV Việt Nam khoá 1 là GS.TS. Trần Thục./.

Trả lời