TNMT.2022.06.07

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ

Mã số: TNMT.2022.06.07

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ:ThS. Trương Bá Kiên
  2. Thời gian thực hiện: 1/2023 – 12/2024
  3. Mục tiêu:
  4. Đánh giá được khả năng ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu phân giải cao dự báo định lượng mưa lớn do các hình thế đối lưu sâu gây nên trên khu vực Trung Trung Bộ;
  5. Đề xuất được hệ thống dự báo mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình số trị khu vực phân giải mây kết hợp với đồng hóa số liệu phân giải cao;
  6. Các sản phẩm chính:

– Bộ số liệu phục vụ các nội dung nghiên cứu của đề tài trong 5 năm gần đây;

– Báo cáo đánh giá khả năng dự báo mưa lớn do các hình thế đối lưu sâu gây nên trên khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình số trị khu vực phân giả mây

– Hệ thống dự báo nghiệp vụ mưa lớn khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình số trị khu vực phân giả mây kết hợp với đồng hóa số liệu phân giải cao đã được triển khai thử nghiệm bán nghiệp vụ

– Quy trình vận hành dự báo nghiệp vụ mưa lớn khu vực Trung Trung Bộ dựa trên mô hình số trị khu vực phân giả mây kết hợp với đồng hóa số liệu phân giải cao

– Báo cáo tóm tắt và báo tổng kết đề tài;

– 01 bài báo quốc tế (ISI/Scopus) và 02 bài báo; trên các tạp chí khoa học trong nước;

– Hỗ trợ đào tạo sau đại học và sau đại học.

 

Trả lời