TNMT.2022.06.08

Đề tài: Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới

Mã số: TNMT.2022.06.08

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trịnh Hoàng Dương

2. Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

3. Mục tiêu:

1. Xác định được quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và ảnh hưởng của nó đến một số loại hình thời tiết ở Việt Nam (rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông);

2. Xác định được mối quan hệ giữa các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và sự xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông khu vực phía Bắc Việt Nam;

3. Hoàn thiện được công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên sự hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo khoa học phân tích các đặc điểm hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới trong mối quan hệ với điều kiện thời tiết ở Việt Nam;

– Báo cáo khoa học mô tả chi tiết phương pháp và quy trình dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam đến 10 ngày dựa trên các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới;

– Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá sai số dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam đến 10 ngày trong khoảng 3-5 năm gần đây;

– Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

– 01 bài báo quốc tế ISI và 01 bài báo trong nước;

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Trả lời