Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2019

tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

Nơi làm việc

1

Trần Hồng Thái

04/8/1974

Nam

PGS, TS

GS

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2

Mai Văn Khiêm

16/4/1977

Nam

TS

PGS

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

3

Nguyễn Bá Thủy

24/12/1969

Nam

TS

PGS

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 

Trả lời