Đề tài cấp cơ sở 2015.

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số hạn thủy văn
phục vụ cảnh báo hạn hán cho lưu vực sông Mã

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phùng Đức Chính

2. Thời gian thực hiện: 2015

3. Mục tiêu:

Nghiên cu la chn được b ch s hn thy văn phù hp phc v cnh báo hạn thủy văn khu vực hạ lưu sông Mã (thuộc tỉnh Thanh Hóa)

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu từ năm 1961-2012 gồm: (1) Bộ số liệu mực nước, lưu lượng trung bình tháng tại các trạm thủy văn (Mường Lát, Hồi Xuân, Cửa Đạt, Cẩm Thủy, Mường Hinh, Xuân Khánh, Lý Nhân, Kim Tân, Lang Chánh); (2) Bộ số liệu mưa trung bình tháng tại 4 trạm khí tượng (Hồi Xuân, Lang Chánh, Yên Định, Thạch Thành) và (3) Bộ số liệu bốc hơi trung bình tháng của 02 trạm khí tượng (Hồi Xuân, Yên Định).;

Bộ chỉ số hạn thủy văn phục vụ cảnh báo hạn thủy văn khu vực hạ lưu lưu vực sông Mã (thuộc tỉnh Thanh Hóa);

Báo cáo tổng kết đề tài;

01 bài báo.

Trả lời