Đề tài cấp cơ sở 2015

Đề tài: Nghiên cứu xác định quỹ đạo lan truyền vật
chất trên biển bằng phương pháp Lagrangian coherent structures

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Dương Ngọc Tiến

2. Thời gian thực hiện: 2015

3. Mục tiêu:

ng dng được phương pháp cu trúc mch Lagrange (LCSs) xác định quỹ đạo lan truyền dầu trên biển Đông

4. Các sản phẩm chính:

Báo cáo tổng quan các kết quả nghiên cứu về ứng dụng phương pháp LCSs;

Báo cáo hướng dẫn sử dụng phương pháp LCSs trên nền phần mềm MATLAB;

Báo cáo tổng kết đề tài;

01 bài báo.

Trả lời