Đề tài cấp cơ sở 2016

Đề tài:
Nghiên cứu
xây dựng bản đồ số các trường khí tượng trên cao cho khu vực Việt Nam và lân
cận từ số liệu tái phân tích độ phân giải cao bằng công nghệ GIS

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Thanh Bằng

2. Thời gian thực hiện: 2016

3. Mục tiêu:

Xây dựng được quy trình thành lập bản đồ số các trường khí tượng trên cao bằng công nghệ ArcGIS từ số liệu tái phân tích độ phân giải cao CFSR cho khu vực Việt Nam và lân cận;

Xây dựng được bộ bản đồ số các trường khí tượng trên cao (5 yếu tố, 4 tầng độ cao) cho khu vực Việt Nam và lân cận dựa trên bộ số liệu tái phân tích CFSR (1981- 2010) bằng công nghệ GIS và đưa sản phẩm lên Web.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu tái phân tích CFSR thời kỳ 1981-2010;

Quy trình xây dựng bản đồ số các trường khí tượng trên cao từ bộ số liệu tái phân tích CFSR;

Bộ bản đồ số các trường khí tượng trên cao trung bình tháng, mùa và năm thời kỳ 1981-2010;

Báo cáo tổng kết đề tài;

01 bài báo.

Trả lời