Đề tài cơ sở 2017_NVTin

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn gây ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Tín

2. Thời gian thực hiện: 2017-2018

3. Mục tiêu:

1. Đánh giá được đặc điểm phân bố không gian, thời gian và xu thế biến đổi của một số đặc trưng mưa lớn phục vụ phòng chống ngập trên khu vực TP. Hồ Chí Minh

2. Đánh giá được khả năng dự báo của mô hình số trị WRF đối với các đợt mưa trên khu vực TP. Hồ Chí Minh trong vài năm gần đây.

4. Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo đánh giá đặc điểm phân bố không gian, xu thế biến đổi theo thời gian các đặc mưa lớn tại TP. HCM;

2. Báo cáo đánh giá khả năng dự báo mưa lớn bằng mô hình WRF cho khu vực TP. HCM;

        3. 01 bài báo.

Trả lời