Đề tài cơ sở năm 2016

Đề tài: Xây dựng được bộ công cụ chi tiết hóa thống kê sản phẩm CFS trong dự báo khí hậu mùa phục vụ thông báo khí hậu cho khu vực Việt Nam.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thị Anh Thơ

2. Thời gian thực hiện: 2016

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được bộ công cụ chi tiết hóa thống kê từ sản phẩm CFSv2 phục vụ dự báo khí hậu mùa (nhiệt độ và lượng mưa) với thời hạn dự báo trước 2 tháng cho một số trạm tiêu biểu trên 7 vùng khí hậu;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ chi tiết hóa thống kê từ sản phẩm CFSv2 trong dự báo khí hậu mùa ở Việt Nam với thời hạn dự báo trước 2 tháng.

4. Các sản phẩm chính:

1. Kết quả tuyển chọn nhân tố dự báo phù hợp cho các trạm trong dự báo mùa (4 mùa chính);

2. Bộ mô hình chi tiết hóa thống kê dự báo (nhiệt độ và lượng mưa) cho 24 trạm trên lãnh thổ Việt Nam từ sản phẩm CFSv2;

3. Quy trình công nghệ dự báo khí hậu mùa bằng phương pháp chi tiết hóa thống kê từ sản phẩm CFSv2 cho Việt Nam;

        4. 01 Bài báo.

Trả lời